Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Správne poplatky

Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za jednotlivé úkony na úseku strelných zbraní vyberajú nasledovné poplatky:

 

Položka 30

 1. Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 16,50 € ,
 2. Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
  1. prvá skúška 49,50 €,
  2. opakovaná skúška 26,50 €,
 3. Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu  16,50 €,
 4. Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 €,
 5. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 €,
 6. Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 3 €,  
 7. Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 €,
 8. Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice 663,50 €.

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) až g) uvedenej položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa uvedenej položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia, ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

Poznámka

 • Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona NR SR č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži vyberie sa poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.

 

Položka 31

 1. Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť 16,50 €,  
 2. Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo 16,50 €
 3. Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane alebo na výrobu rezu zbrane 6,50 €,
 4. Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom 33 €,
 5. Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A 99,50 €.

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) až e) uvedenej položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa uvedenej položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia, ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.
 • Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných  zmlúv  poskytuje  pri  ich  pobyte  na území  Slovenskej  republiky osobná ochrana a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.
 • Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.
 • Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode.

Poznámky

 • Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a od osôb, ktoré  vykonávajú  funkciu  člena  poľnej stráže  podľa zákona  Národnej  rady Slovenskej  republiky č. 255/1994 Z.z.o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50%.
 • Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie,ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.
 • Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.
 • Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.
 • Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie,ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral podľa písmena b) tejto položky.

 

Položka 32

 1. Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej 16,50 €
 2. Predĺženie úschovy zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej 9,50 €,
 3. Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva 165,50 €.

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
 • Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane alebo hlavnej časti po úmrtí držiteľa do ukončenia dedičského konania a úschova nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej časti.

Poznámka

 • Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.

zdroj: www.minv.sk