Označovanie nábojov

 

Označení kulových nábojů bývá vyjádřeno smluvní velikostí průměru vývrtu hlavně nebo střely a dalším doplnujícím údajem nebo symbolem. K číselnému označení ráží se používá nejčastěji buď evropský nebo anglo-americký systém.
U evropského označení se používá součinu dvou čísel. První číslo označuje ráži (průměr vývrtu) a druhé číslo délku nábojnice v milimetrech, např. 7 x 64 nebo 8 x 57 JR a pod.
U amerického a anglického označení udává první dvojice čísel průměr vývrtu v setinách nebo tisícinách palce se zkratkou prvního výrobce tohoto náboje. Např. 308 Win. znamená 30 setin palce = průměr vývrtu a W = Winchester. (1 inch (palec) = 25,4 mm). Případně další číslice označují rok vzniku, např. u uvedeného příkladu 308 W znamená číslice „8“ poslední číslo z letopočtu roku zavedení - 1948. Nebo u ráže 30-06 znamená první dvojčíslí 30 setin inch = průměr vývrtu a druhé dvojčíslí 06 je rok vzniku - 1906. Nebo častěji druhé dvojčíslí označuje hmotnost navážky černého prachu, např. 30-30 (30 setn inch je průměr vývrtu a 30 grs navážka prachu). Navážkou prachu se rozumí hmotnost prachové náplně uvedená v jednotce grain (1 grain = 0,064 gramu). Někdy třetí číslo značí rozlišení náboje u výrobce apod. Důsledné anglo-americké označení ráží by mělo být např. 0.223 Rem. Postupně došlo k zjednodušení a nula na počátku se neuvádí a uvádí se pouze .223 Rem nebo pouze 223 Rem. Mimo zkratek prvního výrobce Win = Winchester, Rem = Remington, MSch = Mannlicher Schönauer atd. jsou náboje do kulovnic dále označovány některými dalšími symboly:

R = (Rand) nábojnice s okrajem
S = (Stark) zvětšený průměr střely u ráže 8 mm
S.E. = (Super Expres) zvýšená rychlost střely
Mag = (Magnum) výkonný náboj
N.E. (Nitro Express) použití bezdýmného prachu
I nebo J = (infanterie) - vojenský původ ráže.
a další.

Náboje označované R bývají většinou určeny do zlamovacích zbraní, např. 7 x 57 R nebo 7 x 65 R. U nábojů 8 mm si musíme dát pozor na řádné rozlišení. Původně byl vyvinut náboj vojenské ráže 8 x 57 I. (náboj Mauser vzor 1888). Ten pro potřebu vyššího výkonu byl měněn postupným zvětšováním průměru střely až na hranici bezpečnosti zbraně. To si vynutilo zavedení nakonec nejen většího průměru střely, ale i nových větších rozměrů vývrtů hlavně. Tak vznikl náboj Mauser vzor 1905 ráže 8 x 57 JS (S = stark = silný). Proto náboje s větším průměrem střely i zbraně s odpovídajícím vývrtem jsou označovány písmenem S.

8 x 57 J náboj s drážkou do opakovací kulovnice
8 x 57 JR náboj s okrajem do zlamovací zbraně
8 x 57 JS náboj s drážkovou do opakovací kulovnice se zvětšeným průměrem střely
8 x 57 JRS náboj s okrajem do zlamovací zbraně se zvětšeným průměrem střely

Pozor, náboje J a JS (příp. JR a JRS) nejsou vzájemně zaměnitelné a jejich použití v nesprávné zbrani může mít i tragické následky. Náboje s větším průměrem střely mají, pro lepší rozlišení, zápalku označenou červeně. Při použití náboje 8x57 JS není záměna nebezpečná, ale dojde k nepřesné střelbě. Opačná záměna je však velmi riziková s nebezpečím destrukce zbraně.

Porovnání označení ráží u nábojů mezi americkým a evropským systémem:

 
AMERICKÉ EVROPSKÉ
22 LR dlouhý náboj pro malorážku dlouhý
22 Short náboj pro malorážku krátký
22 WMR - Winchester Magnum Rimfire náboj pro malorážky extra dlouhý
22 WCF 5,6 x 35 R (Vierling)
22 Hornet 5,6 x 36 R
222 Remington 5,6 x 43
223 Remington 5,6 x 45
22 Savage 5,6 x 52 R
243 Winchester 6,2 x 51
25 - 20 Win 6,5 x 33 R
25 - 20 SS 6,5 x 41 R
25 - 35 Win 6,5 x 52 R
270 Win 6,9 x 64
7 mm Rem Mag 7 x 63
300 Win Mag 7,62 x 63
308 Win 7,62 x 51
30 - 30 Win 7,62 x 51 R
7,62 Rusian (Lapua) 7,62 x 54 R (bývalý vzor 59)
303 British 7,7 x 56 R
30 - 06 Spr 7,62 x 63
311 SB 7,62 x 39 (bývalý vzor 43)Porovnání označení ráží je provedeno pouze pro informaci, protože v praxi se používá vždy původní označení ráže a to tak, že je dodržováno označení náboje podle prvního výrobce (původce) nebo podle stanovení C.I.P. Pro možnost hromadné výroby zbraní a střeliva a zaměnitelnosti použití jak zbraní tak střeliva stejné ráže, ale od různých výrobců, došlo postupně k sjednocení ráží a standardizaci rozměrů nábojnic a nábojových komor.

Na přelomu 19.a 20. století existovalo, zejména v Německu mnoho výrobců nábojů. Každý z těchto výrobců vyráběl náboje s tvarovými a rozměrovými odchylkami a každý se svým označením. Tím se stávalo, že mnohdy náboj určený pro určitou zbra�? nešel řádně zasunout do nábojové komory. Určitý chaos v označování, rozměrech a tvarech nábojů se nejvíce týkal Německa, proto zde došlo, počínaje rokem 1909, k postupnému sjednocení tvarů a rozměrů nábojů a k jejich normalizaci. Prvním normalizovaným nábojem se stal náboj 8,15 x 46 R. K normalizaci nábojů byla založena německá normalizační komise složená ze zástupců zkušeben a výrobců střeliva, která svoji činnost ukončila těsně před 2. světovou válkou, kdy její výsledky byly zahrnuty do zákona o zbraních a střelivu. Německá normalizace nábojů měla historický přínos ve sjednocení tvarů a rozměrů a nábojnic. Nejdůležitějším přínosem bylo sjednocení v označování nábojů metrickým způsobem skládajícího se ze součinu zaokrouhleného průměru střely (vývrtu hlavně) a délky nábojnice v mm (průměr x délka), které dnes používá celý svět.

Dnes standardizace nábojů probíhá podle mezinárodní úmluvy C.I.P. (Mezinárodní stálá komise pro zkoušení ručních palných zbraní), která je výkonným orgánem Bruselské konvence založené v roce 1914. Česká republika je členem C.I.P. od roku 1965. Přijaté standardy C.I.P. jsou většinou respektovány i nečlenskými zeměmi této mezinárodní dohody. Obdobná situace je i v USA, které však nejsou členem C.I.P. a kde stát nepřebírá záruku za bezpečnost vyráběných zbraní a střeliva a případné reklamace jsou řešeny na základě obchodních zvyklostí. V USA byl stejný problém jako v Evropě a to v rozdílných rozměrech nábojů podle jednotlivých výrobců. Ke sjednocení rozměrů vedla potřeba zajištění jednotného střeliva pro americkou armádu. K této činnosti byla v roce 1913 založena organizace Small Arms and Manufacturers Institute (SAAMI). Po sjednocení vojenského střeliva došlo i na civilní sektor a výše uvedená organizace se v roce 1926 přeměnila na Institut výrobců sportovních zbraní a střeliva, která nejen sjednocování rozměrů, ale i dalších hodnot nábojů zajišťuje. SAAMI a C.I.P. spolu úzce spolupracují.

Pramen: Dr. Ing. Jiří Hanák M. Sc.